Harmonogram odvozu triedeného zberu zložiek KO na rok 2015


Obec Divín, Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín

vyhlasuje výberové konanie na

jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP) - zastupovanie počas
 materskej dovo­lenky.

Výberové konanie sa uskutoční dňa 12. februára 2015 o 10.00 hod. 
v priestoroch Obecného úradu Divín.

Bližšie informácie získate tu.


 

 
 
KOMUNÁLNE VOĽBY - VOĽBY DO MIESTNYCH SAMOSPRÁV 2014
 
 

 
plagat servicka
OBEC DIVÍN SPRACÚVA PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA NA ROKY 2014 - 2020
 
Vážená pani, vážený pán, milí Divínčania,

Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja definuje nové úlohy a kompetencie obcí pri uskutoč-ňovaní podpory regionálneho rozvoja (RR). Ustanovuje ciele a podmienky podpory RR, upravuje pô­sobnosť orgánov štátnej správy, vyšších územných celkov, obcí a ďalších subjektov územnej spolupráce a ustanovuje pod­mienky na koordináciu a realizáciu RR.

Pokiaľ chce naša obec Divín i ďalšom programovacom období Európskej únie (2014 – 2020) úspešne využívať možnosti fi­nancovania pripravených pro­jektov z fondov EÚ, potrebuje mať k tomu v zmysle platnej legislatívy vy­pracovaný a schválený „Program hos­podárskeho a sociálneho rozvoja“ (PHSR), ktorého súčasťou musia byť i záme-ry podporujúce jej rozvoj.

PHSR obce má charakter strategického, resp. strednodobého rozvojového dokumentu (5-7 rokov). Má byť no­si­te­ľom rozvojo­vej politiky obce, predstáv jej vedenia a obyvateľov o smerovaní rozvoja obce. Spra­cova­ním PHSR dá obec najavo zá­ujem o svoju budúcnosť ako aj budúcnosť svojich obyvateľov, pričom v podobe doku­mentu PHSR získava obec nástroj na ak­tívne riadenie rozvoja založeného na iniciovaní potreb­ných a žiaducich zmien. Jasné stanovenie roz­vojových priorít umožní obci realizovať dlhodobý rozvoj zalo­žený na cielenej stra­tégii a nie na ná­hlych, ne­koordinova­ných rozhodnutiach.

Vypracovaním PHSR obec Divín splní jeden zo základných princípov regionálnej politiky Európ­skej únie – prin­cíp programo­vania. Súčasne tak zvýši svoje šance získať finančnú podporu na realizáciu projek­tov zo štruktu­rálnych fon­dov v rokoch 2014 – 2020, keďže obec musí preukázať súlad zamýšľaného projektu s re­gionálnymi stra­tégiami i miest­nou straté­giou, ktorú reprezentuje svojím PHSR. Opodstatnenie spracovania dokumentu PHSR sa po­tvrdilo aj v predchádzajúcom prog­ramovacom období EÚ, keď všetky podporené projekty obce Divín zo štrukturál­nych fondov EÚ museli byť  a aj boli v súlade so spracova­ným PHSR obce Divín na roky 2007 – 2013.

Vypracovanie PHSR obce zabezpečuje obec pri uplatnení partnerstva. Z tohto dôvodu Vás, vážení spoluobča­nia, milí Divínčania, oslovujeme s týmto dotazníkom, ktorý je súčasťou spracovania PHSR obce Divín na roky 2014 – 2020. Va­šimi odpoveďami nám pomôžete poukázať na možné problémy a poskytnete pohľad na Vaše názory, pos­trehy a návrhy na zlepšenie v oblasti hospodárskeho a sociálneho rozvoja Vašej – našej obce.

S cieľom dodržania objektívnosti a komplexnosti daného zámeru Vás prosíme o spoluprácu a spoluúčasť na príprave týchto podkladov. Dotazník je anonymný a jeho výsledky budú použité iba na účely spracovania si­tuačnej analýzy a rozvojovej stratégie obce Divín.

Dotazník v elektronickej forme je k dispozícii po kliknutí tu (pdf verzia), alebo tu (word verzia), príp. Vám ho vieme zaslať na vyžiadanie na adrese jan@sivok.sk. Pokyny a informácie potrebné k vyplneniu a odovzdaniu dotazníka nájdete na jeho poslednej strane. 

Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vypĺňaním dotazníka.

 
 

Vážení občania obce Divín, milí Divínčania, ale i návštevníci obce Divín!
 
Predkladáme Vám harmnogram pripravovaných podujatí, ktoré Obec Divín pre Vás pripravuje. Na všetkých ste srdečne vítaní:
 
 

máj

Stavanie mája s vystúpením detí MŠ a detským súborom Divínček a miestnymi muzikantmi

Cesta rozprávkovým lesom pod hradom Divín

Deň matiek v rímskokatolíckom kostole, vystúpenie miestneho spevokolu

Deň matiek v kultúrnom dome - deti MŠ

Beh zdravia, porozumenia a nádeje

Váľanie mája

Futbalom proti rasizmu

jún

Výstava fotografií Ing. Činčuru v KD (Nepál, Vietnam, Izrael...)

Školská akadémia –ZŠ Divín

Svätojánsky nočný pochod

júl-august

Divínska guľášovica - OZ POKROD

Pozorovanie roja meteoritov- mladí turisti

Koncert opernej speváčky Márie Turňovej „Polovica srdca patrí mojim rodákom“

Svätoanenská púť, jarmok, dychovka

september

Divadelné predstavenie

október

Otvorenie kaštieľa - kultúrny program

Anna Cervická - vystúpenie známej speváčky ľud.piesní v rímskokatolíckom kostole

Poďakovanie za dary Zeme - tekvicové strašidielka, lampióny šťastia a jeseň v kostýmoch detí MŠ a ZŠ

Záhradkárska výstava

Mesiac úcty k starším - naši jubilanti 70-, 80- a 90-roční

november

Divadelné predstavenie

december

Mikuláš v kultúrnom dome

Nočný Luciový pochod

Vianočná burza

Vianočný koncert v kostole

Vianočné koledy v kultúrnom dome

Vianočná akadémia žiakov ZŠ

 

 
Vážení priatelia, návštevníci obce Divín, či náhodní návštevníci internetu, vitajte na stránkach Obce Divín!
 
     Po dlhšom čase Vám sprístupňujeme ich obsah a nahliadnutie do jej jednotlivých častí. Stránky obce Divín sme tematicky rozdelili na stránky týkajúce sa:
 

  

 

     - obce a jej ponuky pre vlastných obyvateľov - www.divin.sk;
     - histórie a pamiatok obce - www.pamiatky.divin.sk;
     - samosprávy a života obce v tejto oblasti - www.samosprava.divin.sk;
     - rekreácie a možností cestovného ruchu v obci - www.rekreacia.divin.sk.

 
     Samostatná časť obecných stránok je venovaná Materskej škole Divín - www.skolka.divin.sk.
 
 

 

     Vzhľadom širokorozvetvenú štruktúru a množstvo informácií, ktoré Vám chceme sprístupniť, obsahové naplnenie stránok nie je zatiaľ v takom stave, ako by si jej štrukúra žiadala. Postupne však budeme jej obsah dopĺňať a preto Vás prosíme o trpezlivosť. 

 

 

 
      Veríme, že sa Vám obsah a štruktúra stránok obce Divín a jej celkovo nový šat bude páciť a bude pre Vás dôstojným sprievodcom, vďaka ktorému sa o obci Divín a živote v nej dozviete to, čo budete potrebovať.
 

 

 
Radi uvítame Vaše pripomienky, či podnety k úpravám a zlešeniam, ktoré prispejú k ešte lepšej prezentácii našej obce. V prípade potreby nás prosíme kontaktujte na e-mailovej adrese info@divin.sk.